گروه خانواده معتادان گمنام :: گزارشات

گزارشات

جلسه گارگاههای نارانان با موضوع خدمت

هرکسی که هر نوع خدمتی را در گروه انجام دهد یک خدمتگزار مورد اعتماد است.
 خدمت دوره ای وبه خاطر آوردن اینکه نیروی برتر به عنوان تنها مرجع میتواند به ما کمک کند،به  نقایص شخصیتی خود ازقبیل سلطه جویی بر دیگران ،دلسوزی به حال خود و تعصب پی می بریم.
 اگر همه اعضاء سهم خود را انجام دهند هیچ کس تندی نشان می دهد.با ا طمینان به نیروی برتردر مسیر درستی  هدایت می شویم ومهم است قضاوت را کنار بگذاریمهرکسی که هر نوع خدمتی را در گروه انجام دهد یک خدمتگزار مورد اعتماد است.
 خدمت دوره ای وبه خاطر آوردن اینکه نیروی برتر به عنوان تنها مرجع میتواند به ما کمک کند،به  نقایص شخصیتی خود ازقبیل سلطه جویی بر دیگران ،دلسوزی به حال خود و تعصب پی می بریم.
 اگر همه اعضاء سهم خود را انجام دهند هیچ کس تندی نشان می دهد.با ا طمینان به نیروی برتردر مسیر درستی  هدایت می شویم ومهم است قضاوت را کنار بگذاریم
تعریف خدمت از نظر شما چیست؟
 کاری برای پا برجایی جلسه ها
 تکمیل کننده بهبودی
 گرفتن حق منصفانه خودم
 عشق بلا عوض
 تمرین برای تبدیل شدن به یک عضو سازنده
 برآورده کردن نیازهای نارانان
 فضایی برای احساس ارزشمند بودن در اعضا
ما می آموزیم که خدمت به دیگران ،ما را از خودمان بیرون می آورد.
ما اگر چیزی را که باید به مشارکت بگذاریم برای خود نگه داریم ،آن را از دست می دهیم.
ما رشد روحانی خود را وقتی باور می کنیم که بتوانیم دست خود را برای کمک به سوی دیگران دراز کنیم.کمکهای ما ازطریق شرکت در کارهای خدماتی و سعی در رسانیدن پیام بهبودی اعمال می شود.
خدمت هدیه بی نظیر ماست ،چیزی که هیچ کس نمیتواند از ما دور کند.ما می بخشیم و دریافت میکنیم.
تعهد خود نسبت به خدمات  چگونه بکار بگیریم؟
1)آگاهی از شرح وظایف خدمتی
2)آگاهی از اساسنامه گروه
3)تجربه گرفتن از خدمتگزاران قبلی
4)ایجاد تنوع و خلاقیت در خدمت
5)پیگیری بهبودی از طریق کارکرد قدم
6)توجه وتسلیم رای وجدان گروه بودن
7)رعایت اصل چرخش در خدمت
8)آموزش پذیربودن و دریچه افکار باز
9)آگاهی از نواقص وکمبودها
10)مطالعه نشریات
11)تمایل به صرف وقت وانرژی
12)کمک گرفتن از خداوند
 
خدمت برپایه بهبودی است یا بهبودی بر پایه خدمات است؟
در واقع بهبودی وخدمت دو موضوع در کنار یکدیگر است و از هم متفاوت نبوده ونیستند.ما در بدو ورودمان به این انجمن هم در حال بهبودی هستیم وهم درحال خدمت ،بنا بر این کار کردن قدم ها موجب بهبودی و بهبودی هم موجب خدمت می شود.

اصول روحانی موثر در خدمات:
تعهد ومسئولیت پذیری
 تمایل
 توانایی
 تواضع وفروتنی
 پاسخگویی
همکاری
مشورت پذیری
محبت ومهربانی
 گذشت وایثار
عوامل منحرف کننده خدمات از هدف اصلی:
 باند وباند بازی
غرور خدماتی
ترس
خودمحوری وتکروری
تحمیل عقاید
حکومت کردن
دستور وسیاست
عدم پاسخگویی
عدم گزارش دهی
 
مسئولیت خدمتگزاران مورد اعتماد در قبال گروه چه می باشد؟
1-انجام وظایف محوله بهترین شکل ممکن
2-مسئولیت پذیر بودن وتعهد به خدمت
3-امانت داری
4-پاسخگویی وگزارش منظم،دقیق وکتبی
5-رعایت اصل گمنامی درخدمات
6-ایجاد محیط گرم وصمیمی در جلسات
7-دریافت ایده و نظر از دیگران ودرخواست
8-پایداری به اصول منطقی

 گروه در قبال خدمتگزاران مورد اعتماد چه می باشد؟
1-حمایت و پشتیبانی
2-گزارش گیری منظم و مداوم
3-اختیارات لازم را واگذار کردن
4-حق اشتباه دادن و راهنمایی لازم را دادن
5-کمک جهت انجام مسئولیت های ایشان
6-ایجاد فضای مناسب جهت خدمات موثر
7-خوشرویی و خوش برخوردی
8-ایجاد رابطه دو طرفه با محبت و احترام متقابل
اعضای محترم گروه ،توقع وانتظار شما از خدمتگزاران چیست؟
 

 
خدمتگزاران محترم گروه ،توقع وانتظار شما از اعضای گروه چیست؟
بازدیدها : 1
لینک مستقیم : گزارشات
اشتراک در شبکه های اجتماعی: